Debatre en grup

La idea del grup de discussió és que les persones que hi participen puguin dialogar sobre un assumpte proposat. Hi ha d’haver una persona moderadora que dirigeixi el debat, plantegi els temes, es preocupi perquè s’hi puguin expressar totes les veus, etc. Si és possible, es recomana que algú altre sigui qui s’encarregui de l’observació i el registre.

Aspectes que cal tenir en compte:

  • No es tracta d’una mediació ni cal arribar a consensos.
  • Convé que hi hagi representació de diferents opinions, però no s’ha de buscar la confrontació.
  • És recomanable que el grup no sigui de més de deu persones. Si decidim treballar amb un grup més ampli, haurem de posar en marxa dinàmiques de discussió per grups més petits i plenària.

Conformar el grup

Per conformar el grup busquem perfils més o menys similars: persones que ocupen la mateixa posició al projecte, per exemple, persones usuàries d’un servei o joves a qui s’han impartit tallers. Persones que hagin passat per una experiència vital semblant, malgrat que les seves vivències i sentiments siguin diferents. Persones d’una mateixa franja d’edat, situació laboral, identitat sexual o de gènere, etc.

També es fa servir l’expressió grup d’igual, tot i que hem d’anar amb compte de no ocultar que entre persones amb perfils semblants o experiències comunes hi pot haver desigualtats importants. Aquestes diferències de poder i rols dins del grup també ens proporcionen molta informació sobre les dinàmiques socials i és interessant recollir-les. Per exemple, si es tracta d’un grup de joves d’un mateix centre que participen en un projecte educatiu, podem detectar si hi ha relacions d’abús que estiguin comprometent el curs de les activitats del programa. Un grup de discussió conformat per integrants d’un equip de treball també ens permetrà detectar com són les seves relacions.

Com es modera un grup?

Aquí proposem un exemple de les etapes d’un grup de discussió amb una duració d’una hora i mitja aproximadament.

1. Es presenta la persona que guiarà l’entrevista i es fa una ronda de presentació de les i els assistents. Es presenta l’objectiu de l’entrevista i quines són les consignes del debat: no jutjar, respectar els torns, raonar els arguments i explicar fins a on cadascú vulgui. Ningú no té l’obligació d’exposar-se. Es demana que cada persona expliqui alguna cosa sobre ella mateixa, situació personal, aficions, etc. Entre deu i quinze minuts.

2. Exploració inicial. S’entra al tema amb preguntes generals: quina relació teniu amb la qüestió? Entre deu i quinze minuts.

3. Indagació sobre les necessitats. Quines són les vostres necessitats respecte al tema i per què? Què sentiu respecte al tema, quines són les vostres reflexions, etc.? Cal procurar que les respostes siguin argumentades, que s’exposin els «perquès» més que els «què». Quinze minuts aproximadament.

4. Indagació sobre conflictes i experiències en relació amb la qüestió. Es mira d’aprofundir. Entre quinze i vint minuts.

5. Indagació sobre valoracions i propostes per al futur, propostes de millora o noves propostes. Si ja hi ha propostes o plans, cal plantejar-los i recollir les opinions i reflexions. Quinze minuts aproximadament.

6. Tancament, agraïment de la participació i petició que es valori l’activitat. Hem estat a gust? Hem pogut expressar tot el que volíem o ens han quedat coses al tinter? Deu minuts aproximadament.

Recollir la informació i sistematitzar-la

Per recollir la informació podem fer servir mitjans d’enregistrament audiovisuals (amb consentiment previ). Si només utilitzem àudio, cal prendre notes sobre allò que percebem de forma no verbal: moviments, postures corporals, silencis, gestos, etc. Mirar de descriure la situació in situ, amb alguns apunts, pot ser interessant per avançar en el buidatge i la interpretació, perquè en el moment en què escrivim ja estem interpretant.

Després de la trobada, cal buidar els discursos que hem recollit i classificar-los per temàtiques i conceptes clau per posar-los en comú amb la resta d’informacions que estem recopilant a través de la documentació, l’observació i les entrevistes.