Enquestes oficials

Enquesta de Joventut

És l’enquesta oficial que porta a terme l’Institut de Joventut (INJUVE) adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya, que es realitza cada quatre anys. S’hi fan servir indicadors compatibles en l’àmbit europeu, que és el marc de comparació que es considera, i versa sobre molts temes que tenen a veure amb la salut, les condicions socioeconòmiques, la sexualitat, els hàbits i l’autopercepció dels i les joves. L’últim informe es va publicar el 2016 i mostra les dades obtingudes el 2015 amb una mostra de 5.000 joves entre quinze i vint-i-nou anys, repartits per totes les comunitats autònomes. Les dades de l’enquesta s’interpreten sota un prisma teòric determinat, que en edició del 2016 se centra en el concepte de «crisi» econòmica i els efectes que té en la subjectivitat dels joves.

«La base empírica de la nostra investigació té com a referència principal els resultats de l’Enquesta de Joventut duta a terme l’últim trimestre de 2015 a una mostra representativa de 5.000 joves entre quinze i vint-i-nou anys, distribuïda per comunitats autònomes i d’acord amb quotes de sexe i edat (vegeu la nota metodològica al final de l’Informe). Al qüestionari que es va presentar als integrants de la mostra hi prevalia la repetició de les preguntes utilitzades habitualment en les enquestes anteriors amb el fi de disposar de sèries actualitzades d’indicadors que permetessin comparacions temporals. Ara bé, a aquestes preguntes —la majoria referides a la situació econòmica, laboral i familiar dels joves, així com a les experiències i pràctiques sexuals— s’hi han afegit qüestions noves sobre situació personal, expectatives i aspiracions, opinions sobre la crisi o valors col·lectius; amb les quals es pretenia incorporar aspectes que es consideraven de gran importància per poder analitzar l’experiència generacional d’aquests joves en els diferents àmbits de la vida.»

Tot i que a partir de la pàgina 401 de l’Informe hi trobem algunes reflexions sobre sexualitat, hi ha poques dades sobre aquest tema. Cal assenyalar que la dada que ocupa més espai és que «el 86 % respon afirmativament a la pregunta d’haver mantingut relacions sexuals completes (amb penetració)». Aquesta pregunta no acaba de respondre a com són les relacions sexuals de les i els joves, en especial, si no consideren que hi hagi penetració, però sí que les seves relacions són «completes». De fet, reprodueix el mite segons el qual una relació sexual sense coit o penetració penis-vagina no és sexe. Els altres indicadors emprats són l’ús de mètodes anticonceptius i profilaxi, embarassos no desitjats i la taxa d’interrupció de l’embaràs. Les dades sobre violència sexual provenen de la «Macroenquesta de violència contra la dona», que comentem a continuació.

Podeu accedir a l’Informe des del web de l’Injuve.

Macroenquesta de violència contra la dona

Podeu consultar l’informe de 2019 aquí i aquí l’informe elaborat el 2015.

El Ministeri de Sanitat també publica butlletins anuals sobre violència de gènere.

Com sabem, no es comptabilitzen totes les morts derivades d’una situació de violència masclista, atès que les definicions estadístiques no recullen la complexitat de la realitat social. Al projecte Feminicidio.net  s’hi recullen les dades més invisibilitzades.

Enquestes sobre salut, Ajuntament de Barcelona

A la secció "La salut en xifres" hi podeu trobar diversos informes basats en enquestes a la població de Barcelona. Destaquem també la secció sobre Salut sexual i reproductivai l'Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària(FRESC).

Altres enquestes sobre salut: VIH i sida

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social té un sistema d’informació epidemiològica sobre el VIH i la sida que es dedica a realitzar enquestes sistemàtiques a l’entorn hospitalari sobre nous diagnòstics, sobre l’estat de salut de les persones que viuen amb VIH o sida, sobre la mortalitat, sobre la percepció de riscos i actituds de la població en general, entre altres.

Podeu consultar tots els informes en aquest enllaç.