Les preguntes de l'avaluació

Les preguntes de l’avaluació són preguntes avaluatives, és a dir, preguntes que les avaluadores i avaluadors mirarem de respondre fent servir diferents mètodes i eines per acostar-nos al nostre objecte d’estudi (el programa, l’acció o la intervenció). Tindran relació amb els objectius de l’avaluació que hem establert prèviament.

Durant el procés avaluatiu elaborarem diferents preguntes orientades a objectes i també a subjectes: la pregunta serà la nostra eina principal. En formularem de més generals per tal de delimitar objectius, respondre als criteris establerts i mesurar impactes, i en farem de molt més específiques per obtenir dades sobre l’ús dels serveis, els tipus de productes, etc. També elaborarem preguntes per als nostres qüestionaris i entrevistes.

En general, és important que les preguntes avaluatives siguin rellevants, útils i que puguin ser respostes. Cal que reflecteixin els objectius del programa i conceptes o elements clau.

També podem valorar el grau de profunditat que volem assolir i elaborar preguntes que hi encaixin.

Cal tenir en compte la capacitat de respondre-les: si disposarem de prou temps i recursos. Val més no perdre el temps elaborant desenes de preguntes que deixarem sense respondre i centrar-nos en aquelles que ens permetran avançar en la nostra tasca.

Uns quants consells més per elaborar les preguntes:

  • Ens han d’ajudar a saber què cal observar: quins serveis, materials o coses produeix el programa?
  • Han de descriure el que passa o el que es fa: què ha passat? Com és el servei? Com són els materials i recursos?
  • Han de mesurar els canvis: han augmentat els serveis oferts? Quant? Hi ha més demandes que abans d’un determinat servei? (Cal definir els temps.) Els discursos dels joves són més elaborats que fa un any?
  • Ens han d’ajudar a entendre les causalitats, comparar, justificar i argumentar, explorar: quins són els resultats en comparació amb els objectius del programa? La metodologia exclou algunes identitats sexuals?
  • Hi pot haver preguntes crítiques que parteixin de valors o postures polítiques: el programa redueix la violència entre la gent jove? Les sexualitats no heterosexuals són més visibles?
  • Definir conceptes i elements clau ens pot ajudar a establir jerarquies entre les preguntes de l’avaluació i a desenvolupar indicadors.
  • Hem de definir la pregunta principal de l’avaluació, que determinarà també el disseny avaluatiu. Per exemple: «El programa X funciona?». S’entén que es tracta d’un programa que ja està en marxa o que no és nou i implica avaluar-ne els resultats i comparar-los amb els objectius, veure si els objectius estan ben plantejats, si encara són pertinents, etc. «Per què hi ha un biaix de gènere en l’accés al servei Y?». Aquesta pregunta orienta tota l’avaluació cap a un problema concret que s’ha detectat a través d’una anàlisi prèvia dels resultats.

En la secció de recursos hi trobareu fitxes que us ajudaran a elaborar preguntes per a cada fase de l’avaluació.